CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Mga Serbisyong Pangkalusugang Pangkaisipan Para sa Mga Bata
Child Mental Health Services

Kailan kailangan ng aking anak ang mga serbisyong pangkalusugang pangkaisipan?
When Does My Child Need Mental Health Services?

Maraming pang-araw-araw na suliranin ang maaaring makaapekto sa mga damdamin at kilos ng isang bata. Mahalagang makilala ang mga karaniwang pagbabago sa kilos dala ng paglaki o pang-araw-araw na suliranin, at ang mga palatandaan ng higit pang serbisyong mga problema. Ang mga problema ay kailangan pag-ukulan ng pansin kung ang mga ito ay matindi, nagtatagal at nakakaapekto sa pang-araw-araw na gawain ng isang bata.

Ang mga bata ay nagpapakita ng mga problemang pandamdamin o kilos sa iba't ibang pamamaraan. Kung minsan hindi madaling malaman kung kailan kailangan ng isang bata ang mga serbisyong pangkalusugang pangkaisipan. Humanap ng tulong para sa inyong anak kung ikaw ay nababahala ng alinman sa mga sumusunod:

 • Mga pagbabago ng gana sa pagkain o pagtulog
 • Paghihiwalay sa mga kasamahan
 • Pagkatakot
 • Mga kilos na karaniwan noong pang munti tulad ng mapa-ihi sa tulugan
 • Kalungkutan o kadalasang mapaluha
 • Mga damdamin ng pagkawalang halaga
 • Madalas na pagsuway sa mga tuntunin o mga problema sa pagkilos sa eskwela o sa bahay
 • Madalas mabingit sa pagkakaroon ng mga kapinsanan
 • Mga kilos na mapanira sa sarilli (halimbawa, pag-uumpog ng ulo o paghihiwa)
 • Pala-away sa kapwa
 • Pagbabanta na saktan ang sarili

Anong mga panggagamot ang makukuha?
What Treatments Are Available?

Ang mga sakit pangkaisipan ay maaring gamutin May mga iba't ibang pamamaraan ng panggagamot ang karamihan sa mga sakit pangkaisipan. Karamihan sa mga panggagamot ay mailalagay sa dalawang pangkalahatang pangkat: psychological o pharmacological. Ang kombinasyon ng dalawang ito na tinatawag na multimodal therapy ay madalas na mas epektibo. Ang panggagamot ay madalas kailangan ibigay sa kliyente at sa kanyang higit na nagugustuhan.

Ang psychotherapy ay isang pamamaraan para matuto sa pamamagitan ng pag-uusap. Ang psychotherapy ay magagawa sa isang tao, isang pares, pamilya at mga grupo. Tinutulungan ng mga therapist ang mga kasali na lumikha ng mga epektibong pamamaraan ng pag-unawa at paglutas sa kanilang mga problema. Kadalasan, sa psychotherapy tinuturuan ang mga magulang kung paano sila makakatulong sa mga pangangailangan ng kanilang anak.

Ang pharmacology ay ang paggamit ng gamot. Ang mga gamot ay nakakaapekto sa gawain ng isipan tulad ng kalooban, pagpansin o pagpigil ng kapusukan.

Ang mga sakit ay sinusuri sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga palatandaan at sintomas. Binibigyang halaga ng isang dalubhasang propesyonal ang edad at kapanahunan sa paglaki ng bata. May mga kilos na maaring pangkaraniwan sa isang edad subalit nagpapahiwatig ng sakit pangkaisipan sa iba.

Ang pagsusuri ay karaniwang binubuo ng pagkuha ng impormasyon mula sa ilang panggagalingan: mga bata, mga magulang, guro at mga doktor pambata, at maaring samahan ng pagmamasid at pagsubok.

Para sa mga batang may seryosong mga sakit pangkalooban, ang pamamaraan ng pangangalaga at pag-uugnay-ugnay ng mga serbisyo mula sa mahigit na isang ahensiya ay maaring makatulong.

Sino ang magbibigay ng panggagamot?
Who Provides Treatment?

Ang doktor ng inyong anak ay maaring magbigay ng panggagamot sa kalusugang pangkaisipan. Subalit ang inyong doktor ay maaring magmungkahi na humingi kayo ng tulong mula sa isang espesyalista sa kalusugang pangkaisipan. Ang mga espesiyalista sa kalusugang pangkaisipan ay ang mga sumusunod:

 • Psychiatrist (MD) - isang doktor na nagpakadalubhasa sa panggagamot ng mga sakit pangkaisipan. Ang psychiatrist ay maaring magreseta ng gamot at maari ring magsagawa ng psychotherapy.
 • Psychologist (PhD) - nagtapos ng doktorate sa sikolohiya at karaniwang nagsasagawa ng mga pananaliksik, psychological testing, at nagsasagawa ng psychotherapy
 • Social Worker (MSW/LCSW) o Marriage and Family Therapist (MFT/LMFT) - nagtapos ng master's degree sa social work, sikolohiya, o pagpayo at karaniwang nagsasagawa ng psychotherapy, pangangasiwa sa mga kailangang pangangalaga at mga serbisyong makatutulong.

Saan ako makakakuha ng tulong?
Where Can I Get Help?

Una, magkonsulta sa mga doktor ng inyong anak. Humingi ng isang lubusang pangkalusugang pagsusuri ng inyong anak. Sabihin sa doktor ang mga kilos na nakababahala sa inyo. Itanong sa inyong doktor kung ang higit pang pagsusuri o panggagamot ng isang espesyalista sa mga problemang ikinikilos ng isang bata ay kinakailangan.

Maari mo ring sanguniin ang eskwelahan ng inyong anak. Maraming panahon ang iniuukol ng mga bata sa eskwelahan kung kaya ang mga guro at tagapagpayo sa eskwelahan ay maaring makatulong.

Ang inyong anak ay maaring tumanggap ng mga serbisyong pangkalusugang pangkaisipan mula sa County Mental Health Plan. Ang county ay may libreng telepono na puweding tawagan 24 na oras araw-araw. Maaari silang makipag-usap sa inyong sariling wika at masagot ang inyong mga katanungan tungkol sa ikinikilos ng inyong anak. Ang inyong tawag ay ituturing kompedensiyal at ang pagpapagamot ay boluntaryo. Ang kanilang mga serbisyo at telepono ay nakalista sa pampamahalaang pahina ng inyong phone book.

Saan ako makakakuha ng karagdagang impormasyon?
Where Can I Get More Information?

Center for Mental Health Services
Child, Adolescent, and Family Branch
KEN Clearing House: (800) 789-2647
http://www.mentalhealth.org

National Alliance for the Mentally Ill
Children and Adolescents Network
(800) 950-6264
http://www.nami.org

National Mental Health Association
(800) 969-6642
http://www.nmha.org

National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov