CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Kulang ng Atensiyon/Sobrang Kasiglahan
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

Ano ang kulang ng atensiyon/sobrang kasiglahan?
What is Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)?

Ang pagkakulang ng atensiyon/sobrang kasiglahan ay nakakaapekto sa 3 hanggang 5 porsiyento ng mga bata sa America. Ang mga batang mayroong kulang ng atensiyon/sobrang kasiglahan ay nahihirapan ituon ang pag-iisip sa mga importanteng gawain. Sobra ang kanilang kasiglahan. Kung pababayang gamotin, ang sakit na ito ay nagdudulot sa bata ng kahirapan sa eskwelahan at nakakaapekto sa kanyang pakikitungo sa mga kaibigan at pamilya.

Ano ang mga palatandaan ng kulang ng atensiyon/sobrang kasiglahan?
What Are the Signs of ADHD?

Ang mga batang mayroong kulang ang atensiyon/sobrang kasiglahan ay may ilan o lahat sa mga sintomang sumusunod:

Kawalang Atensiyon

  • Mga ilan sa mga palatandaan ay:
  • Madaling magambala
  • Nawawala ang mga libro, araling-bahay, laruan
  • Madaling mainip
  • Nahihirapang sumunod sa mga tagubilin

Sobrang kasiglahan at pabigla-bigla. Ang ilan sa mga palatandaan ay:

  • Madalas na pagkilos
  • Hindi mapakali sa upuan
  • Sumasagot bago matapos ang tanong
  • Hindi makapag-antay sa linya o sa sinusundan
  • Sumasabad o gumagambala sa usapan o laro

Nakikita sa lahat ng mga bata ang mga palatandaang ito habang sila ay lumalaki. Ang mga palatandaang ito ay nakikitang madalas at matindi sa mga batang mayroong kulang ng atensiyon/sobrang kasiglahan kaysa mga ibang batang kasing edad nila..

Ano ang mga dahilan ng kulang ng atensiyon/sobrang kasiglahan?
What Are the Causes of ADHD?

Ang tiyak na dahilan ng karamihan sa mga sakit na pangkaisipan ay hindi lubusang nauunawaan. Sa pangkalahatan, ang mga sakit pangkaisipan ay bunga ng pinagsamasamang salinlahi at iba pang pangkatauhang kadahilanan, at ng pangangalaga at iba pang pangkapaligirang kadahilanan.

Marami sa mga popular na paniniwala ay mali. Halimbawa, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang asukal at food additives ay hindi pinagmumulan ng kulang ng atensiyon/sobrang kasiglahan. Malamang, maraming dahilan ng kulang ang atensiyon/sobrang kasiglahan, pero marami sa mga dalubhasa ang naniniwala na ang dahilan nito ay pangkatauhan

Paano ko malalaman kung ang aking anak ay mayroong kulang ng atensiyon/sobrang kasiglahan?
How Do I Know If My Child has ADHD?

Mayroong ibang kalagayang pangkalusugan at kalusugang pangkaisipan na may mga sintomas tulad ng kulang ng Atensiyon/sobrang kasiglahan. Maari din na ang isang bata ay may kulang ng Atensiyon/sobrang kasiglahan at iba pang sakit na tulad ng sakit na matinding kalungkutan, pagkabalisa o kakulangan sa mga kakayahan para matuto. Samakatuwid, mahalaga na magkaroon ng isang masinsinang pagsusuri ng isang espesyalista para maging wastong-wasto ang pagsusuri

Ang pagsusuri ay karaniwang binubuo ng mga impormasyon mula sa ilang pangagagalingan: mga bata, mga magulang, mga titser at mga doktor pambata, at maaring samahan ng pagmamasid at pagsubok.

Paano ginagamot ang kulang ng atensiyon/sobrang kasiglahan?
How is ADHD Treated?

Ang sakit na kulang ng atensiyon/sobrang kasiglahan ay maaring magamot ng psychotherapy, paggagamot o kombinasyon nito. Makakatulong din ang mga tagapagturo sa mga problemang pang-eskuwelahan.

Ang doktor ay nagrereseta ng stimulant medications para mabawasan ang mga sintomas ng kulang ang atensiyon/sobrang kasiglahan. Ang mga gamot na ito ay nakakabuti sa pag-iisip at pagtitimpi ng bata.

Marami ang mga katha-katha tungkol sa mga gamot na ito. Importante na mayroon kang mga maasahan at makabagong impormasyon. Gayunman, marami sa mga espesyalista ang naniniwala na ang mga gamot, kung gagamitin ng wasto, ay hindi mapanganib at isang mabisang panglunas sa kulang ng atensiyon/sobrang kasiglahan.

Ang therapy at pag-aaral ay nagtuturo ng pambata at pampamilyang kasanayan na nakakatulong sa kanila upang mabawasan at mapamahala ang mga sintomang kaugnay sa kulang ng atensiyon/sobrang kasiglahan. Sa therapy, natutuhan ng mga bata ang mga ugali katulad ng paghihintay sa kanyang sinusundan, paghihingi ng tulong at pagbabahagi ng mga laruan. Ang mga bata ay natututong mamahala ng kanilang mga damdamin, katulad ng galit at pagiging maayos. Ang family therapy o pagtuturo sa mga magulang ay nakakatulong sa mga nalalaman ng pamilya at itong kaalaman ay nagtuturo ng positibong ugali sa bata.

Ang batang nahihirapan sa eskuwelahan ay maaring makakuha ng mga serbisyo para sa espesyal na pag-aaral.

Paano ako makakakuha ng tulong?
How Can I Get Help?

Una, magkonsulta sa doktor ng inyong anak. Humingi ng isang lubusang pangkalusugang pagsusuri ng inyong anak. Sabihin sa doktor ang mga kilos na nakababahala sa inyo. Itanong sa inyong doktor kung ang higit pang pagsusuri o panggagamot ng isang espesiyalista sa mga problemang ikinikilos ng bata ay kinakailangan.

Maaari mo ring sangguniin ang eskwelahan ng inyong anak. Ang mga titser at tagapayo sa eskwelahan ay maari ding makatulong.

Ang inyong anak ay maaaring tumanggap ng mga serbisyong pang kalusugang pangkaisipan mula sa County Mental Health Plan. Ang county ay may libreng telepono na puwedeng tawagan 24 na oras araw-araw. Maaari silang makipag-usap sa inyong sariling wika at sumagot ng inyong katanungan tungkol sa ikinikilos ng inyong anak. Ang inyong tawag ay ituturing na kompidensiyal at ang pagpapagamot ay boluntaryo. Ang kanilang mga serbisyo at telepono ay nakalista sa pampamahalaang pahina ng inyong phone book.

Saan ako makakakuha ng karagdagang impormasyon?
Where Can I Get More Information?

National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov

Children and Adults with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
(800) 233-4050
http://www.chadd.org