CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Mga Problemang Pang-eskwelahan:Mga Serbisyo tungkol sa Kalusugang Pangkaisipan at Edukasyon
School Problems: Mental Health and Education Services

Bakit naliligalig ang aking anak sa eskwelahan?
Why is My Child Having Problems in School?

Ang mga bata na hindi mahusay sa eskwelahan ay maaring may problemang pangkalusugan o kalusugang pangkaisipan, kakulangan sa mga kakayahan para matuto o ang kombinasyon ng tatlo.

Paano ang mga problemang ito nakakaapekto sa pag-aaral ng aking anak?
How Can Problems in These Areas Affect My Child's Education?

Ang problemang pangkalusugan, katulad ng malabo ang paningin o mahina ang pandinig ay nakahahadlang sa pagkatuto.

Ang mga problemang kalusugang pangkaisipan (damdamin o kilos) katulad ng kulang ang atensiyon/sobrang kasiglaan, sakit pangkalooban o maling pagkakain ay maaring mahirap gumawa nang mabuti sa eskwelahan. Tingnan ang brochure ng Child Mental Illness para sa karagdagang impormasyon.

Ang sakit sa pagkatuto ay nakahahadlang sa kakayahan ng inyong anak para matuto, matandaan, at/o makipag-usap ng mga bagay na kanilang natutunan.

Ang isang bahagi ng problema ay maaring maging dahilan sa iba pang kahirapan ng bata. Halimbawa, kung ang bata ay malabo ang paningin (problemang pangkalusugan) o may dyslexia (kawalang kaya para matuto), siya ay maaring mabalisa ( problemang kalusugang pangkaisipan)

Ano ang kawalang kaya para matuto?
What Are Learning Disabilities?

Ang batang nahihirapan sa isa o higit pa sa isang kasanayang kailangan niyang matutuhan ay maaring mayroon kawalang kaya para matuto. Ang kawalang kaya para matuto ay maaring maging dahilan ng bata na gumawa ng mababa kaysa kanyang edad, marka at talino sa eskwelahan. Ang mga batang labis ang talino ay maaring may kapansanan sa pag-aaral. Ang mga batang may kawalang kaya para matuto ay minsan tinatawag na tanga o tamad.

Ano ang mga palatandaan ng kawalang kaya para matuto?
What Are Some Signs of Learning Disabilities?

  • Nahihirapan bumasa, sumulat o kasanayan sa math
  • Binabaligtad ang mga numero o letra
  • Balisa o nawawalan ng pag-asa tungkol sa eskwela
  • Tumatakas sa klase o di pumapasok sa eskwelahan
  • Nahuhuli o bumabagsak sa klase
  • Mga report galling sa titser tungkol sa problemang kilos

Ano ang mga dahilan ng mga sakit na kawalang kaya para matuto?
What Causes Learning Disabilities?

Ang tiyak na dahilan ng karamihan sa mga sakit na pangkaisipan ay hindi lubusang nauunawaan. Sa pangkalahatan, ang mga sakit pangkaisipan ay bunga ng pinagsamasamang salinlahi at iba pang pangkatauhang kadahilanan, at ng pangangalaga at iba pang pangkapaligirang kadahilanan.

Kung ang aking anak ay may problemang pang-eskwelahan, ano ang maaring makatulong?
If My Child has School Problems, What Will Help?

Ang batang mayroong problemang kalusugang pangkaisipan ay maaring kailanganin ang mga serbisyo para sa kalusugang pangkaisipan. Samantala, kakailanganin din ng bata ang mga serbisyo para sa espesyal na pag-aaral para mapaglabanan ang kawalang kaya para matuto o ang problemang kalusugang pangkaisipan na nakasasagabal sa pag-aaral.

Ano ang espesyal na pag-aaral?
What is Special Education?

Hinihingi ng Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) sa mga estado na magbigay ng libre at wastong pag-aaral sa lahat ng mga estudiyante na mayroong kapansanan. Kung ang inyong anak ay mayroong angkop na kapinsanan sa pangkalusugan, kalusugang pangkaisipan o kawalang kaya para matuto, ang mga eskwelahan ay magbibigay ng mga serbisyo nauukol sa pagtulong para ang bata ay magtagumpay.

Una, ang mga eskwelahan ay magsusuri sa inyong anak. Kung ang inyong anak ay karapat-dapat, ang eskwelahan ay makikipagkita sa inyo para sumulat ng Individual Education Plan (IEP). Ang plano ay mangangailangan na ang distrito ng eskwelahan ay magbigay ng mga serbisyong nakatala sa IEP.

Kung ang inyong anak ay karapat-dapat sa espesyal na pag-aaral dahil sa sakit pangdamdamin, ang eskwelahan at kagawaran ng county mental health ay magbibigay ng mga serbisyong kalusugang pangkaisipan para matulungan sa pag-aaral ng inyong anak. Ang mga ito ay tinatawag na mga serbisyong AB3632, AB2726 o 26.5

Kung ang inyong anak ay di maaring tumanggap ng mga espesyal na pag-aaral, ang eskwelahan ay magbibigay ng karagdagang tulong sa inyong anak. Humingi ng pagsusuri para "504 services" o tulong sa American's with Disabilities Act (ADA).

Ano ang mga serbisyong espesyal na pag-aaral?
What Are Special Education Services?

Ang mga serbisyong espesyal na pag-aaral ay kanya-kanya. Ang pagtuturo ng mga paksa ay itinatama sa bata para ang inyong anak ay matuto. Ang psycho-therapy at/o academic assistance ay nakakatulong upang mapaglabanan ang mga kahirapang pangdamdamin.

Paano ako makakakuha ng tulong?
How Can I Get Help?

Una, magkonsulta sa doktor ng inyong anak. Humingi ng isang lubusang pangkalusugang pagsusuri ng inyong anak. Sabihin sa doktor ang mga kilos na nakababahala sa inyo. Itanong sa inyong doktor kung ang higit pang pagsusuri o panggagamot ng isang espesyalista sa mga problemang ikinikilos ng isang bata ay kinakailangan.

Ang inyong anak ay maaring tumanggap ng mga serbisyong pangkalusugang pangkaisipan mula sa County Mental Health Plan. Ang county ay may libreng telepono na puwedeng tawagan 24 na oras araw-araw. Maaari silang makipag-usap sa inyong sariling wika at sumagot ng inyong mga katanungan tungkol sa ikinikilos ng inyong anak. Ang inyong tawag ay ituturing na kompidensiyal at ang pagpapagamot ay boluntaryo. Ang kanilang mga serbisyo at telepono ay nakalista sa pampamahalaang pahina ng inyong phone book.

Maaari mo ring sanguniin ang eskwelahan ng inyong anak, o ang Special Education Local Plan Area (SELPA) ng inyong lokal. Ang mga guro at tagapayo sa eskwelahan ay maari ding makatulong.

Tungkol sa mga serbisyong espesyal na pag-aaral , humingi sa eskwelahan ng inyong anak ng pagsusuri kung maaaring makatanggap ang inyong anak ng serbisyo o hindi. Maaari ding isulat ang inyong hiling. Pagkatapos, ang distrito ng eskwelahan ay kinakailangang magsimula ng pormal na pamamaraan.

Saan ako makakakuha ng karagdagang impormasyon?
Where Can I Get More Information?

Learning Disabilities Association of America
(412) 341-1515
http:www.ldaamerica.org

For publications:
National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov