CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Usługi w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci

Kiedy moje dziecko powinno skorzystać z pomocy w zakresie zdrowia psychicznego?

Wiele wyzwań dnia codziennego wywołuje zmiany w sposobie odczuwania i zachowania dziecka. Ważne jest, aby umieć odróżnić zwyczajne zmiany w sposobie zachowania, wywołane rozwojem lub codziennymi stresami, od oznak poważniejszych  problemów. Problemy wymagają więcej uwagi, gdy są znaczące, powtarzają się i mają niedobry wpływ na codzienną aktywność dziecka.

Dzieci wyrażają swoje problemy emocjonalne lub behawioralne na wiele różnych sposobów. Czasami nie jest łatwo zorientować się, czy naszemu dziecku potrzebna jest pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. Należy postarać się o pomoc dla dziecka, jeżeli zaniepokoi nas któraś z poniższych oznak:

 • zmiany w apetycie lub śnie
 • zamknięcie się w sobie
 • obawianie się
 • zachowanie, które wydaje się być powrotem do wcześniejszej fazy rozwoju, np. moczenie nocne
 • smutek lub płaczliwość
 • poczucie nieprzydatności
 • częste naruszanie przepisów lub problemy behawioralne w szkole lub domu
 • skłonność do częstych obrażeń ciała
 • zachowanie samodestrukcyjne (na przykład walenie głową w ścianę lub „cięcie się”)
 • agresja wobec innych
 • groźby, że wyrządzi się sobie krzywdę

Jak przebiega leczenie chorób psychicznych?

Zaburzenia psychiczne są uleczalne. Dla większości zaburzeń psychicznych dostępne są różne rodzaje leczenia. Większość rodzajów leczenia zalicza się do dwóch ogólnych kategorii: psychospołecznej i farmakologicznej. Czasami bardziej skuteczne jest połączenie obu rodzajów leczenia, co nazywane jest terapią multimodalną. Na ogół leczenie powinno być dostosowane do klienta i jego preferencji.  

Psychoterapia jest procesem uczenia się, który w większości zrealizowany jest poprzez mówienie. Psychoterapia adresowana jest do osób indywidualnych, par, rodzin i grup. Psychoterapeuci pomagają pacjentom rozwinąć skuteczne sposoby rozumienia swoich problemów i radzenia sobie z nimi. Psychoterapia polega często na uczeniu rodziców, jak mogą lepiej zaspokajać potrzeby swojego dziecka.

Farmakologia to stosowanie leków. Leki mogą wywierać wpływ na aktywność mózgu, np. nastrój, uwagę lub kontrolę impulsów. 

Zaburzenia są rozpoznawane poprzez obserwację oznak i objawów. Doświadczony terapeuta powinien wziąć pod uwagę wiek dziecka i poziom jego rozwoju. Niektóre zachowania mogą być całkiem typowe dla pewnego wieku, lecz sugerować chorobę psychiczną w innym wieku. 

Proces ewaluacji polega zwykle na gromadzeniu informacji z różnych źródeł: dziecko, rodzice, nauczyciele i lekarze pediatrzy. Może też polegać na przeprowadzaniu obserwacji i testów.

W przypadku dzieci, które cierpią na poważne zaburzenia emocjonalne, pomocne może być zarządzanie opieką i koordynowanie pomocy pochodzących od więcej niż jednej agencji.

Kto przeprowadza leczenie?

Leczenie zdrowia psychicznego może zostać przeprowadzone przez lekarza dziecka, może on jednak zalecić skonsultowanie się ze specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego. Do takich specjalistów zaliczamy:  

 • Psychiatra (MD) – lekarz medycyny, który specjalizuje się w leczeniu zaburzeń psychicznych. Może on przepisywać leki oraz prowadzić psychoterapię.

 • Psycholog (PhD) – posiada doktorat w dziedzinie psychologii i zazwyczaj zajmuje się badaniami naukowymi, przeprowadzaniem testów psychologicznych i prowadzeniem psychoterapii.

 • Pracownik opieki społecznej (MSW/LCSW) lub terapeuta małżeński i rodzinny (MFT/LMFT) – posiada tytuł magistra  w dziedzinie socjologii, psychologii lub psychoterapii i zazwyczaj świadczy usługi w zakresie psychoterapii i koordynacji opieki oraz usługi wspierające.

 • psychoterapeuta behawioralny -  ukończył edukację w dziedzinie interwencji behawioralnych i zazwyczaj zajmuje się nauczaniem nowych umiejętności.

Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Przede wszystkim należy zwrócić się do lekarza dziecka i poprosić go o dokładne zbadanie dziecka. Należy powiedzieć lekarzowi o zachowaniu dziecka, które nas niepokoi. Należy też zapytać lekarza, czy konieczna jest dalsza ewaluacja lub leczenie przez specjalistę w zakresie problemów behawioralnych dziecka.  

Dobrze jest również skontaktować się ze szkołą dziecka, gdyż tam dzieci spędzają większość dnia. Pomocni mogą też okazać się nauczyciele i psychologowie szkolni.  

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia otrzymują opiekę za pośrednictwem Wydziału Spraw Dzieci i Rodzin (Department of Children and Families -DCF). Wydział ten oferuje usługi dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w zakresie ochrony dziecka, zdrowia behawioralnego, a także wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich i walki z przestępczością.

Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (Department of Mental Health & Addiction Services - DMHAS) jest agencją stanową, która zajmuje się zarządzaniem usługami w zakresie leczenia zdrowia psychicznego, a także usługami w zakresie zapobiegania uzależnieniom i ich leczenia. Usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom adresowane są do osób we wszystkich grupach wiekowych. W przypadku leczenia zarówno zdrowia psychicznego, jak i uzależnień, Wydział skupia się pomocy dla osób powyżej 18 roku życia, którym brakuje środków na opłacenie takiej opieki. Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (DMHAS) prowadzi swoją działalność zgodnie z przekonaniem, że większość ludzi, których dotykają choroby psychiczne i zaburzenia związane z używaniem środków odurzających, powinna uzyskać pomoc w swoich społecznościach lokalnych.

Wydział Spraw Społecznych (Department of Social Services - DSS) świadczy usługi dla ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz dla rodzin i osób indywidualnych, którzy potrzebują pomocy w utrzymaniu lub osiągnięciu swojego pełnego potencjału, aby sami potrafili pokierować swoim życiem, mogli sami na sobie polegać i samodzielnie mieszkać.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Center for Mental Health Services
Child, Adolescent, and Family Branch
KEN Clearing House:  (800) 789-2647
http://www.mentalhealth.org

National Alliance for the Mentally Ill
Children and Adolescents Network
(800) 950-6264
http://www.nami.org

National Mental Health Association
(800) 969-6642
http://www.nmha.org

National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov