CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Na czym polega zespół nadpobudliwości psychoruchowej (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - ADHD)?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) dotyka 3 do 5 procent dzieci w Ameryce. Dzieci cierpiące na zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) mają problemy z koncentracją uwagi na ważnych zadaniach. Mogą również być zbyt aktywne. Jeżeli nie podejmie się leczenia, zaburzenie to może spowodować złe wyniki w nauce i pogorszenie stosunków z przyjaciółmi i rodziną.

Jakie są objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)?

Dzieci cierpiące na zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) wykazują niektóre lub wszystkie z następujących objawów:

Nieuwaga (niemożność uważnego skupienia uwagi.) Do oznak należą:

  • dziecko łatwo się rozprasza
  • dziecko gubi podręczniki, zadanie domowe, zabawki
  • dziecko szybko się nudzi
  • dziecko ma trudności z wykonywaniem poleceń

Nadpobudliwość (zbyt duża aktywność) oraz Impulsywność (nieostrożne lub nierozważne działanie). Do niektórych objawów należą:

  • dziecko jest często w ruchu
  • dziecko ma trudności w usiedzeniu na miejscu
  • dziecko wykrzykuje odpowiedź na pytanie przed usłyszeniem całego pytania
  • dziecko nie potrafi czekać w kolejce lub na swoją kolej
  • dziecko przerywa lub wtrąca się do rozmów lub zabaw innych.

Wszystkie dzieci wykazują takie objawy na pewnym etapie życia. U dzieci cierpiących na zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) objawy te występują częściej i bardziej wyraźne niż w przypadku innych dzieci w tym samym wieku.

Jakie są przyczyny zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)?

Dokładna przyczyna większości zaburzeń psychicznych nie jest w pełni zrozumiała. Ogólnie, zaburzenia psychiczne wynikają z połączenia czynników genetycznych, innych czynników biologicznych, a także czynników związanych z wychowaniem i środowiskiem.

Wiele popularnych przekonań jest nieprawdziwych. Na przykład, badania wykazują, że cukier i dodatki do żywności nie wywołują zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Prawdopodobnie istnieje wiele różnych powodów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, jednak większość ekspertów uważa, że przyczyna jest natury biologicznej.

Jak mogę się dowiedzieć, czy moje dziecko choruje na zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)?

Istnieją inne schorzenia i choroby psychiczne, które wywołują objawy podobne do zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Dziecko może również chorować na zespół nadpobudliwości ruchowej i na inne zaburzenia, np. depresję, zaburzenia lękowe lub problemy z przyswajaniem wiedzy. Dlatego bardzo ważne jest dokładne zbadanie dziecka przez specjalistę w celu postawienia trafnej diagnozy.

Proces ewaluacji polega zwykle na zgromadzeniu informacji pochodzących z różnych źródeł: dziecko, rodzice, nauczyciele i lekarze pediatrzy. Może też polegać na przeprowadzeniu obserwacji i testów.

Na czym polega leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej może być leczony za pomocą terapii, leków lub obu tych sposobów. W rozwiązywaniu problemów szkolnych mogą też pomóc wychowawcy.

Aby opanować i zmniejszyć objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, lekarze i psychiatrzy przepisują leki pobudzające. Leki te mogą ogromnie poprawić koncentrację i samokontrolę dziecka.

Funkcjonuje wiele “mitów” na temat tych leków. Bardzo ważny jest dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji. Jednak większość ekspertów uważa, że odpowiednio dawkowane leki są bezpieczną i skuteczną częścią leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.

Terapia i edukacja pozwalają dzieciom i ich rodzinom zdobyć umiejętności, dzięki którym można zmniejszyć i poradzić sobie z objawami związanymi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Podczas psychoterapii, dzieci uczą zachowań takich jak: czekanie na swoją kolej, proszenie o pomoc lub dzielenie się zabawkami. Dzieci uczą się też radzić sobie z emocjami takimi jak gniew i być bardziej zorganizowane. Terapia rodzinna lub edukacja rodzicielska pomagają rodzinie zdobyć umiejętności, które uczą i zachęcają dziecko do pozytywnego zachowania.

Dziecko, które ma trudności w szkole, może otrzymać pomoc w ramach nauczania specjalnego.

Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Przede wszystkim należy zwrócić się do lekarza dziecka i poprosić o dokładne zbadanie dziecka. Należy powiedzieć lekarzowi o zachowaniu dziecka, które nas niepokoi. Należy też zapytać lekarza, czy konieczna jest dalsza ewaluacja lub leczenie przez specjalistę w zakresie problemów behawioralnych dziecka.

Dobrze jest również skontaktować się ze szkołą dziecka. Pomocni mogą też okazać się nauczyciele i psychologowie szkolni.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia otrzymują opiekę za pośrednictwem Wydziału Spraw Dzieci i Rodzin (Department of Children and Families -DCF). Wydział ten oferuje usługi dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w zakresie ochrony dziecka, zdrowia behawioralnego, a także wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich i walki z przestępczością.

Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (Department of Mental Health & Addiction Services - DMHAS) jest agencją stanową, która zajmuje się zarządzaniem usługami w zakresie leczenia zdrowia psychicznego, a także usługami w zakresie zapobiegania uzależnieniom i ich leczenia. Usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom adresowane są do osób we wszystkich grupach wiekowych. W przypadku leczenia zarówno zdrowia psychicznego, jak i uzależnień, Wydział skupia się na pomocy dla osób powyżej 18 roku życia, którym brakuje środków na opłacenie takiej opieki. Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (DMHAS) prowadzi swoją działalność zgodnie z przekonaniem, że większość ludzi, których dotykają choroby
psychiczne i zaburzenia związane z używaniem środków odurzających, powinna uzyskać pomoc w swoich społecznościach lokalnych.

Wydział Spraw Społecznych (Department of Social Services - DSS) świadczy usługi dla ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz dla rodzin i osób indywidualnych, którzy potrzebują pomocy w utrzymaniu lub osiągnięciu swojego pełnego potencjału, aby sami potrafili pokierować swoim życiem, mogli sami na sobie polegać i samodzielnie mieszkać.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

National Institute of Mental Health
(301) 443-4513
http://www.nimh.nih.gov

Children and Adults with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
(800) 233-4050
http://www.chadd.org