CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Usługi w zakresie zdrowia psychicznego dla dorosłych

Kiedy warto skorzystać z pomocy w zakresie zdrowia psychicznego?

Wiele wyzwań dnia codziennego wywołuje zmiany w sposobie odczuwania i zachowania ludzi. Ważne jest, aby umieć odróżnić zwyczajne zmiany w sposobie zachowania i oznaki problemów poważniejszych. Problemy wymagają więcej uwagi, gdy są one poważne, powtarzają się i mają wpływ na codzienną aktywność danej osoby. Dostępne jest leczenie bólu emocjonalnego lub problemów zdrowia psychicznego. 

Jak w przypadku każdej choroby, podjęcie leczenia pomoże poprawić stan zdrowia i pozwoli dłużej pozostać zdrowym. Pomoc w zakresie zdrowia psychicznego można uzyskać zarówno w prywatnym, jak i publicznym systemie zdrowia psychicznego. Oferują one szeroki wachlarz usług leczenia skoncentrowanego na osobie, które są odpowiednie dla różnych grup kulturowych. Dostępna jest również edukacja społeczności lokalnych i rodzin.   

Na czym polega leczenie chorób psychicznych?     

Pomoc w zakresie zdrowia psychicznego dzieli się na dwie główne fazy: oszacowanie i leczenie.

Oszacowanie - Problemy poddawane są ocenie, aby ustalić, czy dana osoba może odnieść korzyść z pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Jest to trwający i wymagający współpracy proces, w którym konieczne jest określenie długoterminowych celów leczenia w oparciu o mocne strony danej osoby, a także jej wyzwania, pragnienia i potrzeby. Zazwyczaj ustalone zostają potencjalne przyczyny problemów (np. biologiczne lub środowiskowe) tak, aby dany pacjent mógł zostać skierowany na odpowiednią terapię.

Leczenie – ogólnie, problemy zdrowia psychicznego leczone są przy pomocy leków, terapii i rehabilitacji psychospołecznej.

 • Leki mogą pomóc zmniejszyć lub usunąć objawy i zachowania związane z problemami zdrowia psychicznego.
 • Terapia może pomóc pacjentom zrozumieć swoje życie i nim pokierować, poprawić ogólne samopoczucie, a rozwinąć długoterminowe umiejętności społeczne i życiowe.  
 • Rehabilitacja psychospołeczna pomaga pacjentom powrócić do zdrowia poprzez tworzenie ich własnej grupy wsparcia, uczenie zaradności, rozwijanie umiejętności społecznych i zawodowych, radzenie sobie z objawami choroby i korzystanie z samopomocy.

Usługi świadczone są w różnych miejscach, między innymi:

 • Pomoc świadczona ambulatoryjnie, w przychodniach lub innych miejscach na poziomie społeczności lokalnej, pomaga pacjentom radzić sobie z objawami i je ustabilizować, a także zachować umiejętności i opiekę niezbędne do życia w społeczności lokalnej. Usługi te obejmują psychoterapię indywidualną i grupową.
 • Pomoc psychiatryczna w nagłych wypadkach jest przeznaczona dla ludzi, którzy przechodzą kryzys i stanowią zagrożenie dla siebie samych lub dla innych. W czasie kryzysu ludzie często czują się bezradni i odczuwają zamieszanie emocjonalne. W przypadku nadejścia takiego kryzysu, należy zadzwonić na pogotowie pod numer 911 lub zawieźć członka rodziny do najbliższego szpitala.
 • Leczenie w szpitalu zapewnia całodobową, intensywną pomoc pod nadzorem lekarskim i składa się z ewaluacji oraz ponownej oceny objawów danego pacjenta w celu ustabilizowania dolegliwości w czasie kryzysu.    
 • Leczenie w domu jest alternatywą leczenia w szpitalu i innych ośrodkach zdrowia, dla ludzi przeżywających kryzys lub potrzebujących pomocy w powrocie do społeczności lokalnej, którzy potrzebują całodobowej intensywnej opieki, lecz nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego.  
 • Programy resocjalizacji zawodowej pomagają pacjentom poznać swój potencjał i możliwości zawodowe oraz zapewniają pomoc w nauczeniu się umiejętności zawodowych, aby móc zachować swoje miejsce zatrudnienia.
 • Programy samopomocy i wsparcia rówieśników zapewniają wsparcie emocjonalne i psychoterapię pomiędzy rówieśnikami. Najważniejszymi celami są nadzieja i wyzdrowienie. Taka pomoc może pomóc w zmniejszeniu poczucia napiętnowania.

Aby umożliwić ludziom dostęp do niezbędnej pomocy i skoordynować leczenie i usługi między terapeutami, konieczna jest koordynacja tych usług.

Kto przeprowadza leczenie?

Ewaluacją i leczeniem problemów zdrowia psychicznego zajmują się specjalnie wykształceni specjaliści. 

 • Psychiatra – lekarz medycyny, który specjalizuje się w leczeniu problemów zdrowia psychicznego, może przepisywać leki oraz świadczyć inne usługi terapeutyczne.
 • Psycholog – posiada doktorat w dziedzinie psychologii i zazwyczaj zajmuje się badaniami naukowymi, przeprowadzaniem testów psychologicznych i prowadzeniem psychoterapii.
 • Pracownik opieki społecznej lub terapeuta małżeński i rodzinny – posiada tytuł magistra w dziedzinie socjologii, psychologii lub terapii i zazwyczaj świadczy usługi w zakresie psychoterapii, koordynacji usług oraz usługi wspierające.
 • Inni pracownicy w zakresie zdrowia psychicznego – to pielęgniarki specjalizujące się w psychiatrii, terapeuci zajmujący się uzależnieniami, technicy specjalizujący się w psychiatrii oraz pracownicy specjalizujący się w dziedzinie rehabilitacji psychospołecznej. 

Inne usługi wspierające

 • Specjaliści zajmujący się wsparciem pomiędzy rówieśnikami i rzecznicy rodzinni – paraspecjaliści, którzy służą pomocą pacjentom korzystającym z pomocy i/lub ich rodzinom na poziomie rówieśników.

W jaki sposób mogę uzyskać pomoc?

Jeżeli Tobie lub członkom Twojej rodziny potrzebna jest pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, proszę zwrócić się do swojego lekarza rodzinnego i poprosić o ewaluację zdrowia psychicznego oraz leczenie dla siebie lub dla członka rodziny.

Tobie członkom Twojej rodziny mogą również przysługiwać usługi za pośrednictwem jednej z agencji w stanie Connecticut, które zajmują się zarządzaniem usługami w zakresie leczenia zdrowia behawioralnego.

Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (Department of Mental Health & Addiction Services - DMHAS) jest agencją stanową, która zajmuje się zarządzaniem usługami w zakresie leczenia zdrowia psychicznego, a także usługami w zakresie zapobiegania uzależnieniom i ich leczenia. Usługi w zakresie zapobiegania uzależnieniom adresowane są do osób we wszystkich grupach wiekowych. W przypadku leczenia zarówno zdrowia psychicznego, jak i uzależnień, Wydział skupia się pomocy dla osób powyżej 18 roku życia, którym brakuje środków na opłacenie takiej opieki. Wydział Spraw Zdrowia Psychicznego i Uzależnień (DMHAS) prowadzi swoją działalność zgodnie z przekonaniem, że większość ludzi, których dotykają choroby psychiczne i zaburzenia związane z używaniem środków odurzających, powinna uzyskać pomoc w swoich społecznościach lokalnych.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia otrzymują opiekę za pośrednictwem Wydziału Spraw Dzieci i Rodzin (Department of Children and Families -DCF). Wydział ten oferuje usługi dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w zakresie ochrony dziecka, zdrowia behawioralnego, a także wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich i walki z przestępczością.

Wydział Spraw Społecznych (Department of Social Services - DSS) świadczy usługi dla ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz dla rodzin i osób indywidualnych, którzy potrzebują pomocy w utrzymaniu lub osiągnięciu swojego pełnego potencjału, aby sami potrafili pokierować swoim życiem, mogli sami na sobie polegać i samodzielnie mieszkać.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

National Institute of Mental Health
(888) 826-9438
http://www.nimh.nih.gov

National Mental Health Association
(800) 969-6642
http://www.nmha.org

National Alliance for the Mentally Ill
(800)-950-6264
http://www.nami.org